غرفه Display فست کلیک ۹۵ ۲

توضیحات

غرفه Display فست کلیک در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی بورس و بانک

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فست کلیک با مدل Display در تیرماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین