غرفه Display فست کلیک ۹۵ ۳

توضیحات

غرفه Display فست کلیک در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فست کلیک با مدل Display در آذرماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین