غرفه Display فست کلیک ۹۶ ۲

توضیحات

غرفه Display فست کلیک در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فست کلیک با مدل Display در تیرماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین