غرفه Display فست کلیک ۹۶ ۱

توضیحات

غرفه Display فست کلیک در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی بورس و بانک

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فست کلیک با مدل Display در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین