غرفه Display فومن شیمی ۹۵ ۱

غرفه Display فومن شیمی در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه نفت

نمایشگاه برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین