غرفه Display فومن شیمی ۹۵ ۱

توضیحات

غرفه Display فومن شیمی در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه نفت

نمایشگاه برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین