غرفه Display فیدار سیال پویا ۹۴

توضیحات

غرفه Display فیدار سیال پویا در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی صنعت

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فیدار سیال پویا با مدل Display در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین