غرفه Display فیدار سیال پویا ۹۵

توضیحات

غرفه Display فیدار سیال پویا در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی صنعت

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فیدار سیال پویا با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین