غرفه Display فیدار سیال پویا ۹۶

توضیحات

غرفه Display فیدار سیال پویا در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی معدن

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فیدار سیال پویا با مدل Display در آبان ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین