غرفه Display قالب سازی سعدی ۹۴

توضیحات

غرفه Display قالب سازی سعدی در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت قالب سازی سعدی با مدل Display در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین