غرفه Display مانا مکث ۹۵

توضیحات

غرفه Display مانا مکث در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللیطیور و آبزیان

بوستان گفتگو تهران

غرفه ساخته شده شرکت مانا مکث با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین