غرفه Display مبنا ۹۳ ۱

توضیحات

غرفه Display مبنا در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مبنا با مدل Display در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین