غرفه Display مبنا ۹۳ ۲

توضیحات

غرفه Display مبنا در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مبنا با مدل Display در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین