غرفه Display مبنا ۹۴

توضیحات

غرفه Display مبنا در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مبنا با مدل Display در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین