غرفه Display مبنا ۹۷

توضیحات

غرفه Display مبنا در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مبنا با مدل Display در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین