غرفه Display مبنا ۹۵

توضیحات

غرفه Display مبنا در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مبنا با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین