توضیحات

غرفه Display مبین آب تجهیز راد در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی محیط زیست

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مبین تجهیز راد با مدل Display در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین