غرفه Display مگنت ۹۸

توضیحات

غرفه Display مگنت در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مگنت با مدل Display در تیر ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین