غرفه Display می ماس ۹۵

غرفه می ماس Display در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه صنایع غذایی

نمایشگاه برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت می ماس با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین