غرفه Display وارثان راه ملل ۹۴

توضیحات

غرفه وارثان راه ملل Display در سال ۱۳۹۴

کنگره انتقال خون

پژوهشکده نیرو

غرفه ساخته شده شرکت وارثان راه ملل با مدل Display  در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین