غرفه Display وزارت بهداشت ۹۶

توضیحات

غرفه Display وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده وزارت بهداشت با مدل Display  در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین