غرفه Display ویرا تجارت بکر ۹۶

توضیحات

غرفه Display ویرا تجارت بکر در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ویرا تجارت بکر با مدل Display  در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین