غرفه Display پارسیس ۹۶ ۲

غرفه Display پارسیس در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پارسیس مدل Display در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین