غرفه Display پانل مهدی ۹۶

غرفه Display پانل مهدی در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پانل مهدی با مدل Display در مردادماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین