غرفه Display پترو انرژی خلیج فارس ۹۳

توضیحات

غرفه Display پترو انرژی خلیج فارس در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پترو انرژی خلیج فارس با مدل Display در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین