غرفه Display پترو انرژی خلیج فارس ۹۲

توضیحات

غرفه Display پترو انرژی خلیج فارس در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پترو انرژی خلیج فارس با مدل Display در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین