غرفه Display چای فومنات ۹۶

توضیحات

غرفه Display چای فومنات در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی صنایع مواد غذایی

نمایشگاه بین المللی استان گیلان (رشت)

غرفه ساخته شده شرکت چای فومنات با مدل Display در مردادماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین