غرفه Display کاساندا ۹۶

توضیحات

غرفه Display کاساندا در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی اگروفود

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کاساندا با مدل Display  در خردادماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین