غرفه Display کاسپین ۹۷

توضیحات

غرفه Display کاسپین در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کاسپین با مدل Display در مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین