غرفه Display کره آذربایجان ۹۶

توضیحات

غرفه Display کره آذربایجان در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی لبنیات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کره آذربایجان با مدل Display  در شهریورماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین