غرفه Display کوشا تجارت سدید ۹۵

توضیحات

غرفه Display شرکت کوشا تجارت سدید در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه صنایع غذایی

نمایشگاه برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت کوشا تجارت سدید با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین