میز مدیریتی

جنس

چوب طبیعی و پروفیل آهن سبک ۸۰*۴۰

رنگ کوره ای

ابعاد

۱۸۰*۷۰ ارتفاع ۷۴ سانتی متر

جزئیات

رنگ و سایز قابل تغییر است.