آماده سازی آیین افتتاح ۲۷ محصول ایرانی توسط دکتر هاشمی در غرفه وزارت بهداشت ساخته شده توسط شرکت نگاه سبز آگرین

آماده سازی آیین افتتاح ۲۷ محصول ایرانی توسط دکتر هاشمی در غرفه وزارت بهداشت ساخته شده توسط شرکت نگاه سبز آگرین