پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

1396-02-30
بازدید وزیر محترم بهداشت از غرفه وزارت بهداشت در نمایشگاه ایران هلث ساخته شده توسط شرکت نگاه سبز آگرین

بازدید وزیر محترم بهداشت از غرفه وزارت بهداشت

بازدید وزیر محترم بهداشت از غرفه وزارت بهداشت ساخته شده توسط شرکت نگاه سبز آگرین در نمایشگاه ایران هلث ۱۳۹۶ - جناب آقای دکتر هاشمی
1397-04-25
نحوه رفتار در نمایشگاه

نحوه رفتار در نمایشگاه

1397-05-27
استفاده از فیسبوک برای حضور در نمایشگاه

استفاده از فیسبوک برای حضور در نمایشگاه

1397-06-14
غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی