1396-05-22
پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ايران

پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران در محل داٸمی نمایشگاه های بین المللی تهران در تاریخ ۱۳ الی ۱۶شهریور برگزار می گردد