افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران

افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران