مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی
در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی تهران
 نام سالن
 غرفه های میانی سالن
(متر)
 غرفه های کنار دیوار سالن
(متر)
 ۱-۱A-2-6-7-8/9
۱۰/۱۱-۱۲/۱۳
۱۴/۱۵-۲۰-۲۱
۲۲-۲۷-۳۵
۳۸-۳۸A-40-41
 ۴٫۵
 ۴٫۵
 ۱-۴۴
۲-۴۴
 ۳٫۵
 ۴٫۰
 ۱۹
 ۳٫۰
 ۳٫۵
 ۱۸-۳۱A-31B
 ۳٫۰
 ۳٫۰
 سری ۲۵
 ۳٫۰
 ۳٫۵
 سری ۲۶
 ۳٫۰
 ۲٫۵
 سالن ۵۹
 بر اساس نقشه پیوست حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه ۴٫۰m A
بر اساس نقشه پیوست حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه ۳٫۵m B
بر اساس نقشه پیوست حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه ۲٫۵m C
 سالن ۳۷
 بر اساس نقشه پیوست حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه ۳٫۰m A
بر اساس نقشه پیوست حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه ۲٫۵m B

ارقام فوق با احتساب کفسازی در نظر گرفته شده

فایل این جدول را می توانید دانلود نمائید