فرم استخدام واحد فروش

الف ۲۹
  • الف - مشخصات فردی

  • ب - سوابق تحصیلی و مهارت ها

  • نام و نام خانوادگینوع آشناییخلاصه آدرس و تلفن منزل یا محل کار