فرم استخدام واحد آتلیه

الف ۲۸
  • الف - مشخصات فردی

  • ب - سوابق تحصیلی و مهارت ها

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, png, xls.
    • نام و نام خانوادگينوع آشناييخلاصه آدرس و تلفن منزل يا محل كار 
      افزودن یک ردیف جدید