فرم استخدام واحد فنی

الف ۳۱
  • الف - مشخصات فردی

  • ب - سوابق تحصیلی و مهارت ها

  • نام و نام خانوادگينوع آشناييخلاصه آدرس و تلفن منزل يا محل كار