سفارش طراحی غرفه


فرم ارسال اطلاعات درخواست سفارش طراحی غرفه
 • اطلاعات سفارش دهنده

 • اطلاعات نمایشگاه

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  • اطلاعات محصول

  • هدف از شرکت در نمایشگاه

  • اطلاعات طراحی

  • فضای مذاکرات خصوصی (VIP)

  • فضای مذاکرالت غیر خصوصی (CIP)

  • فضای انبار

  • میز اطلاعات (Information Desk)

  • نوع نمایش اطلاعات در غرفه

  • تجهیزات