مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

آذر ۱۱, ۱۳۹۶
نمایشگاه صنایع غذایی با کشورهای اسلامی yummy food export 2017

نمایشگاه صنایع غذایی با کشورهای اسلامی Yummy Food Export 2017

شرکت نگاه سبز آگرین غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنایع غذایی با کشورهای اسلامی YUMMY FOOD EXPORT 2017 در مرکز نمایشگاهی برج میلاد در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ آذرماه ۹۶ می باشد...