مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

2017-04-10

نمایشگاه بین المللی تبریز

2018-04-03

نمایشگاه بین المللی تبریز

2018-04-07
تقویم نمایشگاهی 1397

تقویم های نمایشگاهی سایت بروز شد

تقویم ها و رویدادهای نمایشگاهی نمایشگاه های بین المللی ایران در سال ۱۳۹۷ هم اکنون در سایت شرکت نگاه سبز آگرین قابل مشاهده می باشد...
2019-04-06

نمایشگاه بین المللی تبریز