اولین نمایشگاه بین المللی صنایع تراشکاری، جوش و برش و تجهیزات و ماشین آلات وابسته

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع تراشکاری، جوش و برش و تجهیزات و ماشین آلات وابسته

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع تراشکاری، جوش و برش و تجهیزات و ماشین آلات وابسته 1401

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع تراشکاری، جوش و برش و تجهیزات و ماشین آلات وابسته در تاریخ 2 الی 5 مردادماه 1401 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

نمایشگاه تراشکاری و جوش و برش امسال با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی منتشره توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد نمایشگاه های بین المللی تهران در تاریخ 2 مرداد ۱۴۰۱ آغاز بکار خواهد کرد.

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻮاد و اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ در آن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻮاد، اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮاش و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎری ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﻠﻮﻧﯽ، ﺳﻠﯿﮑﻮﻧﯽ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﻓﻮﻻد و ﭘﻠﯿﻤﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺻﻠﯽ:

  • تجهیزات و ﺧدﻣﺎت ﺗراﺷﮑﺎری ﻓرز CNC ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ سیلیکون ﭘﯽ وی ﺳﯽ لاستیک
  • ﭼﺎپ سه بعدی ، ﻣﺎﺷﯾﻧﮑﺎری CNC ، ﻗﺎﻟب ﺳﯾﻠﯾﮑون ، ﻗﺎﻟب تزریق
  • ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﺗﺟﮭﯾزات ﭼﺎپ سه بعدی
  • ﻣﺎﺷﯾﻧﮑﺎری cnc، ﻗﺎﻟب ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ، ﻗﺎﻟب تزریق
  • تجهیزات و اﺑزارھﺎی ﺟوش، ﺑرش و ﺗراﺷﮑﺎری آلومینیوم، ﺑرﻧﺞ، ﺑرﻧز، ﻣس، ﻓﻠزات سخت ﺷده ، ﻓﻠزات گرانبها ﻓوﻻد ﺿد زﻧﮓ، آﻟﯾﺎژھﺎی ﻓوﻻدی
  • تجهیزات ﺑرش ﻟﯾزری
  • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ Rp در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ CNC
  • ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری CNC
  • دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺮاش و ﻓﺮز
  • ﻣﻮاد ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻮر آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﭼﺪن و 2 ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮر ﺗﺮاﺷﮑﺎری

نگاه سبز آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.