دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو iran auto show 2023

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو 1402 – Iran Auto Show 2023

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو در تاریخ 23 الی 26 مهرماه 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه تحول صنعت خودرو

نمایشگاه “تحول صنعت خودرو” هر ساله با حضور پررنگ خودروسازان بزرگ داخلی و هیات های تجاری خارجی برگزار می شود.

اهداف برگزار نمایشگاه تحول خودرو

  • حمایت از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ
  • ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
  • ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺎهﺳﺎزی روﯾﺪاد ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو
  • اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ، اﯾﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان، ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزه ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
  • آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗولید ﺧﻮدرو
  • رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮی
  • ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ
  • ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ) و وب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش در طراحی و ساخت خودرو
  • آﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن

امید داریم دوره دوم این نمایشگاه با شکوه هرچه بیشتر برگزار شده و موجب تبادل تجربیات مابین تصمیم سازان، تصمیم گیران، صنعتگران و تمام فعالین این صنعت استراتژیک گردد.

منبع: وبسایت برگزارکننده نمایشگاه nikaatis.ir

نگاه سبز آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.