غرفه سازی نمایشگاه آگرین

BOOTH DESIGN

انواع غرفه های نمایشگاهی

ALL KINDS OF
EXHIBITION STANDS

SELLING BOOTHS

غرفه های فروش محصول

PRODUCT LUNCHING BOOTHS

غرفه های معرفی محصول

BRANDING BOOTHS

غرفه برای برندسازی

CLASSIC BOOTHS

NEO CLASSIC BOOTHS

MINIMAL BOOTHS

ART OF DESIGN

یکی از ویژگی‌های حضور در نمایشگاه، طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی است. با توجه به اهمیت غرفه در جذب نظر مشتریان و نمایشگاهنده‌ها، طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی باید با رعایت اصول استاندارد و متناسب با اهداف شرکت کننده نمایشگاه صورت گیرد. انواع غرفه‌های نمایشگاهی شامل غرفه‌های فروش محصول، غرفه‌های معرفی محصول و غرفه‌های برندسازی هستند. هر کدام از این انواع غرفه‌ها به منظور رسیدن به هدف خاصی طراحی و اجرا می‌شوند.

پروژه های اجرا شده

WHAT WE HAVE DONE

شرکت غرفه ساز نمایشگاه