قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … )
مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
نمایشگاه بین المللی تهران
برج میلاد
نجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان
نگاه سبز اگرین
نمایشگاه شهر آفتاب
آگرین
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹
پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه در سال 1399

پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه

پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه منتشر شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران جهت برگزاری نمایشگاه در دوران کرونا ...
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶
نمایشگاه بین المللی تهران لوگو آگرین تقویم نمایشگاهی

قوانین و مقررات عمومی شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

فروردین ۲۰, ۱۳۹۶
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران لوگو آگرین تقویم نمایشگاهی

قوانین غرفه سازی در سایت شهر آفتاب

فروردین ۲۰, ۱۳۹۶
نمایشگاه بین المللی تهران لوگو آگرین تقویم نمایشگاهی

قوانین کف سازی نمایشگاه بین المللی تهران