قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … )
مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
نمایشگاه بین المللی تهران
برج میلاد
نجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان
نگاه سبز اگرین
نمایشگاه شهر آفتاب
آگرین