قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … )
مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
نمایشگاه بین المللی تهران
برج میلاد
نجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان
نگاه سبز اگرین
نمایشگاه شهر آفتاب
آگرین

این پست نیز در دسترس است: English